Polityka Prywatności

I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

1. Niniejsza polityka prywatności (dalej jako: „Polityka”) dotyczy informacji o przetwarzaniu danych osobowych w Booste spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie (adres: Aleja Piastów 22, 71-064 Szczecin), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 8522666699, NIP: 8522666699, REGON: 387112160 , kapitał zakładowy: 267.852,00 zł(dalej jako: „Booste” albo „Administrator”).

2. Polityka skierowana jest do użytkowników platformy internetowej, dostępnej na stronie https://booste.com/ (dalej jako: „Platforma”).

3. Polityka zawiera informacje o przetwarzanych danych osobowych w procesie rejestracji na Platformie, w trakcie korzystania z Platformy oraz w celu zawarcia i wykonywania umowy o finansowanie z Booste lub podmiotami niezależnymi od Booste, które udzielają użytkownikowi finansowania.

4. Prywatność użytkowników Platformy jest dla Booste bardzo ważna. Booste dokłada wszelkich starań, aby prywatność była w odpowiedni sposób chroniona.

5. Przez używane w Polityce słowa: „Pan”, „Pani”, „użytkownik” należy rozumieć osobę fizyczną korzystającą z Platformy w swoim imieniu (jako osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą) albo osobę fizyczną korzystającą z Platformy w imieniu osoby prawnej, którą ta osoba fizyczna reprezentuje (pracownicy, członkowie organów spółki i inne osoby, których dane zostały podane w trakcie rejestracji lub korzystania z Platformy).

6. Polityka nie ma zastosowania do informacji, które są przetwarzane przez Booste, a które nie stanowią danych osobowych, tj. informacji, które bezpośrednio lub pośrednio umożliwiają identyfikację danej osoby fizycznej.

7. Polityka nie ma zastosowania do przetwarzania danych przez inne podmioty prowadzące strony internetowe, do których hiperłącza mogą znajdować się na Platformie. Podmioty te przetwarzają dane osobowe niezależnie od Booste. W celu uzyskania jakiejkolwiek informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez te podmioty, należy skontaktować się bezpośrednio z tymi podmiotami.

II. INFORMACJE O DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ BOOSTE

8. Booste przetwarza następujące dane osobowe, podane przez Panią/ Pana podczas rejestracji:

a) imię;
b) nazwisko;
c) adres e-mail;
d) numer telefonu.

9. Booste przetwarza następujące dane osobowe, otrzymane podczas korzystania przez Panią/ Pana z Platformy:

a) adres IP;
b) numer ID urządzenia;
c) dane podane w celu kwalifikacji do finansowania oraz zawarcia umowy o finansowanie, w tym dane przekazywane do podmiotu świadczącego usługi płatnicze w celu przekazania użytkownikowi finansowania: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL;
d) dane składające się na szczegóły operacji płatniczych wykonywanych do i z Booste oraz za pośrednictwem instrumentów płatniczych udostępnianych przez partnerów Booste;
e) dane udostępnione Booste przez przekazanie Booste dostępu do serwisów udostępniających reklamy, serwisów płatniczych, rozliczeniowych, bankowych oraz przez przekazywanie Booste dokumentów stanowiących podstawę płatności (np. faktura).

10. Booste przetwarza następujące dane osobowe podawane przez Panią / Pana przy komunikowaniu się z Booste:

a) imię;
b) nazwisko;
c) adres e-mail (przy kontakcie mailowym);
d) numer telefonu (przy kontakcie telefonicznym);
e) adres (przy kontakcie z wykorzystaniem poczty tradycyjnej).

11. Booste przetwarza następujące dane uzyskane przez Booste ze źródeł zewnętrznych:

a) dane ujawnione w rejestrach Krajowego Rejestru Sądowego;
b) dane ujawnione w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
c) dane ujawnione w Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych;
d) dane ujawnione w innych system (w celu wypełnienia obowiązków przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML) oraz zasad Know Your Customer (KYC));
e) informacje gospodarcze ujawnione przez Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu i adresem: 51-214 Wrocław, ul. Danuty Siedzikówny 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy, KRS pod nr 0000169851, zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych”

 

III. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH