Regulamin programu poleceń

REGULAMINU PROGRAMU POLECEŃ BOOSTE S.A.

Program „Polecam Booste” („Program”) jest organizowany przez BOOSTE S.A. z siedzibą w Szczecinie, ul. Aleja Piastów 22, 71-064 Szczecin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000869373, REGON 387112160, NIP 8522666699, z kapitałem zakładowym w wysokości 267.852 PLN („Booste”).  

§1 Informacje ogólne

 1. Zasady Programu określa niniejszy Regulamin Programu Poleceń Booste S.A. („Regulamin”).
 2. Program przeznaczony jest dla podmiotów korzystających z Usługi Booste, którzy w ramach Programu mogą polecać Usługi Booste Nowym Klientom oraz otrzymywać Nagrody.
 3. Polecający nieprowadzący działalności gospodarczej nie ma możliwości przystąpienia do Programu Poleceń Booste. 

§2 Czas obowiązywania

 1. Program jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 8.09.2022 do zakończenia.
 2. O terminie zakończenia Programu Booste poinformuje na 7 dni przed zakończeniem Programu na stronie internetowej Booste.

§3 Definicje

Użyte w Regulaminie terminy, zdefiniowane poniżej, oznaczają odpowiednio:

 1. BoosteBOOSTE S.A. z siedzibą w Szczecinie.
 2. Link polecenia – unikatowy link podany Polecającemu, służący do polecania Usług Booste.
 3. Usługa Booste – finansowanie zakupu towaru i  działań marketingowych przez Booste S.A.
 4. Nagroda – nagroda wypłacana przez Booste na rzecz Polecającego za spełnienie przez polecającego warunków Programu, zgodnie z § 6.
 5. Nowy Klient – pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub będącą wspólnikiem w spółce cywilnej, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która w dniu złożenia wniosku poprzez link polecenia o Usługę Booste:
  1. nigdy nie korzystała z Usługi Booste lub
  2. nie jest rozpatrywany wobec niej wniosek o Usługę Booste;
 6. Program – “Program Poleceń Booste”;
 7. Polecający – podmiot korzystający z Usługi Booste, który dokonał Rejestracji.
 8. Regulamin – niniejszy Regulamin Programu Poleceń Booste
 9. Rejestracja – polega na podaniu swoich danych  przez Polecającego  na stronie www.booste.com/pl/polecaj i :
  1. wyrażeniu zgody marketingowej o treści zawartej w formularzu rejestracyjnym oraz nie odwołaniu tej zgody do dnia wydania nagrody;
  2. zaakceptowaniu Regulaminu;
 10. Skuteczne polecenie – polecenie przez zarejestrowanego Polecającego Usługi Booste Nowym Klientom, przez co należy rozumieć łączne spełnienie następujących warunków przez Nowego Klienta:
  1. zawarcie umowy o Usługę Booste przez Nowego Klienta i dokonanie spłaty co najmniej 1 raty pożyczki.
  2. wyrażenie zgody na otrzymywanie od Booste informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji handlowych) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących oraz nie odwołaniu tej zgody do dnia wypłaty Nagrody.

§4 Rejestracja

 1. Rejestracja nie może nastąpić później niż Skuteczne polecenie Usługi Booste.
 2. Rejestracja odbywa się na stronie www.booste.com/pl/polecaj
 3. Rejestruje się tylko Polecający.

§5 Nagroda

 1. Polecający otrzyma Nagrodę w przypadku pozytywnej weryfikacji Skutecznego polecenia.
 2. Nagroda wynosi 1000,00 złotych (słownie: tysiąc złotych i zero groszy) brutto za każde pozytywnie zweryfikowane Skuteczne polecenie.
 3. Wypłata Nagrody nastąpi na podstawie wystawionej przez Polecającego faktury VAT, na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT, w ciągu 30 dni od otrzymania przez Booste prawidłowo wystawionej faktury VAT.
 4. Wystawienie faktury VAT, o której mowa w ust. 3 powyżej, nastąpi na podstawie wiadomości e-mail potwierdzającej pozytywną weryfikację Skutecznego polecenia. 
 5. Wystawienie i doręczenie Booste faktury VAT nastąpi w ciągu 7 dni od otrzymania przez Polecającego wiadomości e-mail potwierdzającej pozytywną weryfikację Skutecznego polecenia. Doręczenie faktury VAT powinno nastąpić na adres [email protected]
 6. Nagrody otrzymane w ramach Programu podlegają opodatkowaniu.

§6 Weryfikacja uprawnień do otrzymania Nagrody

 1. Booste dokona weryfikacji, czy zostały spełnione warunki Skutecznego polecenia.
 2. Booste potwierdza pozytywną weryfikację Skutecznego polecenia wysyłając wiadomość na adres e-mail Polecającego podany przy Rejestracji, w ciągu [30] dni od dnia zawarcia umowy o Usługę Booste przez Nowego Klienta.

§7 Prawa i obowiązki Polecającego

 1. Polecający ma obowiązek umieścić baner Booste z backlinkiem na swojej stronie www.
 2. Polecający ma obowiązek obsługiwania adresu e-mail zgłoszonego przez siebie podczas Rejestracji w celu bieżącej komunikacji z Booste. Wysłanie przez Booste wiadomości e-mail na adres, o którym mowa, oznacza jej skuteczne doręczenie do Polecającego.
 3. Booste nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczone wiadomości e-mail wysyłanej przez Booste do Polecającego na adres e-mail wskazany podczas Rejestracji, m.in. gdy adres e-mail Polecającego jest niepoprawny, serwer pocztowy, na którym założona jest skrzynka e-mail Polecającego posiada blokady wiadomości przychodzących lub jest niedostępny oraz w innych przypadkach, w których przyczyna niedostarczenia wiadomości nie leży po stronie Booste.
 4. O zmianie danych swoich Polecający bezzwłocznie poinformuje Booste.
 5. Polecający nie może dokonać przeniesienia swoich praw lub obowiązków, wynikających z Regulaminu w całości lub części na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej zgody Booste wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Polecającego i Nowego Klienta jest Booste S.A.
 2. Dane osobowe Polecającego i Nowego Klienta będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Programu oraz wypłacenia Nagrody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Zebrane dane osobowe Polecającego i Nowego Klienta mogą być udostępniane podmiotom wskazanym w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 4. Polecającemu i Nowemu Klientowi przysługuje prawo dostępu do danych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przeniesienia danych osobowych.
 5. Polecającemu i Nowemu Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. 
 6. Podanie danych osobowych przez Polecającego i Nowego Klienta jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w Programie.
 7. Dane osobowe Polecającego i Nowego Klienta będą przechowywane przez okres trwania Programu oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją Programu.
 8. Dane osobowe Polecającego i Nowego Klienta mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane do celów weryfikacji spełnienia warunków Programu.
 9. Szczegółowe informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności Booste, dostępnej pod adresem: https://booste.com/pl/privacy 

§9

 1. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowe www.booste.com/pl/regulamin-polecaj
 2. Booste zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmieniony Regulamin zostanie opublikowany na stronie Booste, o czym Polecający zostanie poinformowany drogą e-mail. W przypadku braku rezygnacji Polecającego w terminie 14 dni od daty poinformowania Polecającego o zmianie Regulaminu, Regulamin uznaje się za zaakceptowany.
 3. Polecający mają prawo zrezygnować z Programu w trybie natychmiastowym, w dowolnym terminie.
 4. Prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo polskie.

§10

Informacje dotyczące Usług Booste znajdują się na stronie internetowej www.booste.com/pl/polecaj/