Regulamin

Regulamin korzystania z platformy Booste.com

 1. Definicje
  1. Platforma – oprogramowanie i serwis Booste, obsługiwany przez Booste i rozpowszechniane pod nazwą „Booste”, dostępne w sieci Internet w domenie https://booste.com/. Platforma przeznaczona jest dla Klientów i służy korzystaniu z Usług oferowanych przez Booste.
  2. Booste – spółka pod firmą Booste S.A. z siedzibą w Szczecinie (71-064) al. Piastów 22, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie pod numerem KRS 0000869373, NIP: 8522666699, REGON: 387112160, kapitał zakładowy 267.852 złotych opłacony w całości.
  3. Klient – podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który utworzył Konto na Platformie w celu korzystania z Usług oferowanych przez Booste.
  4. Konto – część Platformy wraz z zespołem rozwiązań informatycznych pozwalających na korzystanie z Usług zalogowanym Klientom.
  5. Licencja – niewyłączna, nieodpłatna licencja udzielana Klientom na korzystanie z Platformy, poprzez zalogowanie się do niej i korzystanie z jej Usług.
  6. Partner – spółka posiadająca zezwolenie na działalność jako Krajowa Instytucja Płatnicza, świadcząca związane z Usłagą, usługi płatnicze dla Klientów.
  7. Regulamin – niniejszy regulamin Platformy.
  8. Rejestracja – wieloetapowy proces polegający na założeniu Konta na Platformie. Czynność ta odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza rejestracji zgodnie z podanymi opisami pól formularza, a następnie zatwierdzenia tego formularza. Klient podczas procesu rejestracji otrzyma możliwość logowania się w Systemie za pośrednictwem Konta.
  9. Usługa – oferowana przez Booste usługa skalowania wzrostu sklepów internetowych należących do Klientów poprzez nabywanie ich przyszłych przychodów ze sprzedaży towarów i usług oferowanych przez Klienta, z zastrzeżeniem że środki przeznaczone na zakup przelewów przyszłych mogą być wykorzystane wyłącznie na finansowanie kampanii marketingowych mających zwiększyć sprzedaż produktów lub usług oferowanych przez klienta.
  10. Umowa – umowa o zakup przyszłych przychodów ze sprzedaży towarów i usług oferowanych przez Klienta, z zastrzeżeniem że środki przeznaczone na zakup przelewów przyszłych mogą być wykorzystane wyłącznie na finansowanie kampanii marketingowych mających zwiększyć sprzedaż produktów lub usług oferowanych przez klienta, zawierana przez Klienta z Booste.
  11. System marketingowy – system używany przez Klienta w ramach prowadzonej działalności, służący do monitorowania skuteczności kampanii marketingowych.
  12. System sklepowy – system używany przez Klienta w ramach prowadzonej działalności służący do prowadzenia i monitorowania sprzedaży.
  13. System płatnościowy – system używany przez Klienta w ramach prowadzonej działalności służący do pobierania i monitorowania otrzymanych płatności.
  14. Systemy Klienta – systemy Klienta opisane w pkt. 1.11-1.13 powyżej.
 2. Postanowienia wstępne.
  1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Booste za pośrednictwem Platformy, w szczególności zasady i warunki korzystania przez Klientów z Platformy.
  2. Niniejszy regulamin znajduje zastosowanie w zakresie w jakim nie jest sprzeczny z postanowieniami Umowy zawieranej pomiędzy Booste a Klientem.
  3. Z Booste można kontaktować się pocztą elektroniczną na adres: [email protected], lub listownie na adres: WeWork Hotel Europejski, Krakowskie Przedmieście 13, 00-071 Warsaw.
  4. Booste w celu umożliwienia Klientom korzystania z Platformy udziela Klientom niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej, udzielonej na czas korzystania z Platformy, bez ograniczenia terytorialnego, z uwzględnieniem eksterytorialnego charakteru sieci Internet, Licencji na korzystanie z Platformy. Powyższa Licencja uprawnia Klientów wyłącznie do tymczasowego zwielokrotniania Platformy poprzez jej wyświetlanie w przeglądarce internetowej w celu korzystania z niej wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem i funkcjonalnością określoną w Regulaminie. Klientom nie przysługują jakiekolwiek inne prawa, w tym prawa własności intelektualnej, ponad wyraźnie wskazane w Regulaminie, w szczególności Klientom nie przysługuje uprawnienie do jakiegokolwiek wykorzystania kodów źródłowych Platformy. Klienci przyjmują do wiadomości, że niewywiązanie się z powyższego zobowiązania skutkować może naruszeniem autorskich praw majątkowych Booste do Platformy oraz pociągnięciem Klienta do odpowiedzialności prawnej z tego tytułu.
 3. Zakładanie Konta.
  1. Konto tworzone jest przez Klienta poprzez Rejestrację.
  2. Rejestracja następuje poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej Platformy.
  3. Zakres danych osobowych zbieranych przez Booste w trakcie rejestracji oraz sposób ich przechowywania i przetwarzania opisany jest w Polityce Prywatności dostępnej na stronie https://booste.com/privacy/.
  4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy potwierdzić Rejestrację poprzez kliknięcie w link przesłany na adres mail podany przez Klienta podczas Rejestracji.
  5. Po potwierdzeniu Rejestracji Klient otrzyma dostęp do utworzonego Konta.
  6. Aby korzystać z Usług oferowanych na Platformie niezbędne jest podłączenie Systemu Klienta poprzez podłączenie co najmniej jednego Systemy sklepowego, co najmniej jednego Systemu marketingowego oraz opcjonalnie Systemu płatnościowego sklepu internetowego w celu weryfikacji przez Booste możliwości i warunków współpracy.
  7. Klient w celu rozpoczęcia współpracy z Booste proszony jest o wskazanie parametrów współpracy finansowej czyli:
   1. wskazanie kwoty przelewów przyszłych którą chciałby zbyć na rzecz Booste
   2. określenie procentu przyszłych przychodów w łącznym przychodzie w danym okresie który chciałby zbyć
   3. określenie okresów czasu w których chciałby rozliczać zbyte na rzecz Booste przelewy W celu weryfikacji poprawności umieszczonych w formularzu rejestracyjnym danych Klient zobowiązany jest przesłać za pomocą Platformy dokumenty rejestracyjne, dane osób reprezentujących Klienta oraz niezbędne dokumenty dodatkowe wskazane przez Booste.
  8. Klient zobowiązany jest do podania kompletnych i zgodnych z prawdą danych przedsiębiorstwa, danych osobowych oraz innych danych wymaganych podczas Rejestracji oraz ich sprawdzania i aktualizowania bez jakichkolwiek wezwań ze strony Booste.
  9. Klient może posiadać jedynie jedno Konto na Platformie dla każdego prowadzonego przez siebie sklepu internetowego.
 4. Rodzaje i zakres usług.
  1. Booste nabywa od Klientów prawa do przyszłych przychodów osiągniętych ze sprzedaży przez Klientów ich towarów lub usług, w celu umożliwienia im zainwestowania otrzymanych przez Booste z tego tytułu środków w usługi marketingu internetowego.
  2. Klient zobowiązany jest przeznaczyć środki otrzymane od Booste wyłącznie na sfinansowanie kampanii marketingowych na określonych platformach takich jak Google, Instagram, Youtube lub Facebook lub usługi agencji PR oraz agencji marketingowych w związku z korzystaniem z ich usług w obszarze marketingu internetowego.
   Przekazanie środków z tytułu nabycia przez Booste przelewów przyszłych może odbyć się poprzez płatność wystawionej na Klienta przez agencję PR lub agencję marketingową, nieprzeterminowanej Faktury VAT lub poprzez udostępnienie środków na rachunek płatniczy prowadzony przez Partnera dla Klienta lub poprzez udostępnienie środków na karcie płatniczej wydanej przez Partnera.
  3. W razie wyboru przez Klienta funkcjonalności polegającej na udostępnieniu środków na karcie płatniczej wydanej przez Partnera, Klient zobowiązuje się do wydawania środków udostępnionych na karcie wyłącznie w celu płatności za kampanie marketingowe na określonych platformach takich jak Google, Instagram, Youtube lub Facebook.
  4. Klient wybierający funkcjonalności polegającej na udostępnieniu środków na karcie płatniczej wydanej przez Partnera, upoważnia Booste do monitorowania płatności za pośrednictwem karty płatniczej, poprzez dostęp do informacji posiadanych przez Partnera o tych płatnościach.
  5. Sposób rozliczenia oraz badanie zdolności finansowych (wpięcie do systemów, sposób obliczania wynagrodzenia)
   1. Na podstawie integracji z Systemami Klienta, Booste pobiera historyczne dane liczbowe (Booste nie pobiera na tym etapie żadnych danych osobowych) sklepu internetowego prowadzonego przez Klienta. Dane te są wykorzystywane do analizy efektywności biznesowej, w tym marketingowej sklepu internetowego Klienta, identyfikacji ryzyk oraz w efekcie jego potencjału wzrostu. Odbywa się to poprzez wyliczenie szeregu kluczowych wskaźników efektywności, porównanie ich z wartościami benchmarkingowymi oraz prognozę przyszłych przychodów.
   2. Bazując na analizie danych z Systemów, określonych wcześniej preferencjach Klienta oraz dostarczonych dokumentach podejmowana jest decyzja o możliwości współpracy. W przypadku pozytywnej decyzji Booste przedstawi Klientowi wstępną ofertę Usług. Na tym etapie Booste może przyznać Klinetowi dodatkową możliwość zmiany części parametrów oferty. Przed podpisaniem Umowy z Booste, w celu upewnienia się, że wszystkie elementy Usługi są dobrze zrozumiałe przez Klienta, może być wymagane spotkanie online/ rozmowa z doradcą Booste.
   3. Booste dokonując zakupu przyszłych przelewów dokonuje płatności na rzecz Klienta w określonej kwocie, niższej niż łączna kwota nabywanych przyszłych przelewów.
   4. Kwota płatności za przelewy przyszłe zależna jest od czynników takich jak ocena wyników analizy danych z Systemów, ocena efektywności biznesowej i marketingowej, ocena potencjału wzrostu oraz ocena ryzyka świadczenia Usługi przez Booste danemu Klientowi.
   5. Na podstawie danych otrzymanych od Klienta, określana jest oferta nabycia określonej wielkości przyszłych przelewów w określonych okresach czasu (np. nabycie 5% przyszłych przychodów przez 4 przyszłe tygodnie), oraz wynagrodzenie które Booste jest skłonne zapłacić za te przyszłe przelewy.
   6. Finansowanie może być udzielone w różnych walutach. Dominujące to PLN, EUR, GBP, USD. Spłata następuje zawsze w tej samej walucie, w której udzielone jest finansowanie.
  6. Przekazanie kwoty wynikającej z nabytych przyszłych przelewów następuje poprzez przekazanie określonej kwoty wynikającej z tych przelewów na rachunek Booste, za pośrednictwem przelewu w ciągu 3 dni od zakończenia danego okresu (przelew może być dokonany również za pośrednictwem polecenia zapłaty bezpośrednio z bramki płatniczej obsługującej Klienta lub w inny zautomatyzowany sposób).
  7. Klient jest zobowiązany udostępniać Booste Systemy Klienta w całym okresie z którego przelewy zostały nabyte przez Booste w celu monitorowania płatności.
 5. Ogólne informacje dotyczące umowy zawieranej z Booste.
  1. Umowa zawierana pomiędzy Booste a Klientem jest umową o zakup przelewów przyszłych w wierzytelnościach Klienta wraz z planem spłaty tych wierzytelności.
  2. Umowa będzie indywidualnie dostosowywana do każdego Klienta na podstawie przekazanych podczas Rejestracji danych oraz danych pobranych z Systemów Klienta.
  3. Umowa zawierana jest w systemie elektronicznym poprzez jej akceptacje przez osobę upoważnioną. Po zawarciu Umowy jej kopia przesłana zostanie Klientowi na adres e-mail wskazany podczas Rejestracji.
  4. Umowa zostaje zawarta na czas ustalony w niej z możliwością automatycznego przedłużenia na tych samych lub innych warunkach na wniosek Klienta.
  5. Klient i Booste mogą rozwiązać Umowę bez podania przyczyny, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, pod warunkiem całkowitej spłaty zobowiązań oraz rozliczenia stron.
 6. Obowiązki i odpowiedzialność Klienta w związku z korzystaniem z Platformy.
  1. Klient zobowiązuje się, że:
   1. wprowadzając dane do Platformy będzie do tego uprawniony i swoim działaniem nie narusza praw osób trzecich;
   2. wszelkie informacje i dane udostępnione przez Klienta na Platformie będą prawdziwe;
   3. będzie korzystać z Platformy jedynie w sposób zgody z jej przeznaczeniem i Regulaminem;
   4. nie będzie umieszczać na Platformie, w tym na Koncie treści (informacji, zdjęć itp.) naruszających prawo, treści o charakterze pornograficznym, sprzecznych z dobrymi obyczajami lub naruszających dobra osób trzecich (w tym dobra osobiste), zasad uczciwej konkurencji lub postanowienia Regulaminu – w razie naruszenia ww. zobowiązań Booste jest uprawiona do usunięcia danych albo innych treści zamieszczonych przez Klienta na Platformie, czasowego zablokowania lub usunięcia Konta Klienta;
   5. nie będzie kopiować, modyfikować, rozpowszechniać lub reprodukować całości lub części Platformy, w sposób inny niż zgodny z Licencją;
   6. nie będzie dawać osobom trzecim dostępu do Platformy – za poufność i bezpieczeństwo swojego Konta, w tym zachowanie w tajemnicy haseł i loginy, odpowiedzialny jest wyłącznie Klient;
   7. będzie niezwłocznie informować Booste o bezprawnym wykorzystaniu jego Konta przez osoby trzecie;
   8. nie będzie zakładać więcej niż jednego Konta na jeden sklep;
   9. będzie niezwłocznie informować Booste, jeżeli osoby trzecie będą dochodzić wobec niego roszczeń w związku z naruszeniem prawa przez Klienta w związku z korzystaniem z Platformy;
   10. nie będzie w żaden inny sposób niż na potrzeby korzystania z Platformy przetwarzać ani wykorzystywać danych osobowych, które mogą mu zostać udostępnione podczas korzystania z Platformy.
  2. Klient ponosi odpowiedzialność za swoje działania związane z korzystaniem z Platformy oraz za treści umieszczone w swoim Koncie oraz na Platformie.
 7. Odpowiedzialność Booste.
  1. Booste nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. autentyczność, rzetelność. poprawność i kompletność danych i informacji zamieszczonych na Platformie przez Klientów;
   2. szkody spowodowane przez Klientów w związku z nienależytym wykonaniem bądź niewykonaniem przez nich umów zawartych za pośrednictwem Platformy;
   3. szkody spowodowane przez Klientów poprzez naruszenie praw osób trzecich;
   4. szkody spowodowane działaniem osób trzecich, za których odpowiedzialności nie ponosi Booste;
   5. szkody poniesione przez Klientów w związku z zablokowaniem lub usunięciem z Platformy Konta w związku z naruszeniem przez Klientów postanowień Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
   6. szkody spowodowane brakiem działania lub niepoprawnym działaniem Klienta
   7. usługi dostarczane przez Partnera, w szczególności za opóźnienia w przekazaniu środków powstałych po stronie Partnera.
  2. Booste jest uprawniona do całkowitego lub częściowego wyłączenia funkcjonalności Platformy w celu przeprowadzenia jego naprawy lub modernizacji. W przypadku całkowitego wyłączenia funkcjonowania Platformy na stronie internetowej Booste zostanie opublikowany stosowny komunikat.
  3. Booste, zgodnie z art. 14 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną:
   1. nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, jeśli nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych;
   2. jeśli otrzyma urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Klienta i uniemożliwi dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych;
 8. Reklamacje dotyczące nieprawidłowego działania Platformy.
  1. Nieprawidłowości w działaniu Platformy mogą być reklamowane przez Klientów poprzez stosowne zawiadomienie Booste.
  2. Reklamacje dotyczące działania Platformy należy zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected]
  3. Booste zastrzega sobie prawo żądania od reklamującego udzielenia informacji lub wyjaśnień w sytuacji, gdy wymaga tego rozpoznanie reklamacji.
  4. Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
  5. Odpowiedź na reklamację wysłana będzie na adres e-mail przypisany do Konta danego Klienta lub na adres zamieszkania wskazany w reklamacji składanej pisemnie.
 9. Wymagania techniczne.
  1. W celu korzystania z Platformy na komputerze konieczne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty elektronicznej oraz przeglądarki internetowej. Skorzystanie z Usług Booste za pomocą Platformy wymaga aktywnego połączenia z Internetem. Klient we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność powinien zadbać o spełnienie wymogów technicznych. Zakup sprzętu pozwalającego na dostęp do Internetu oraz koszty połączenia z Internetem, ponosi w całości Klient.
  2. Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem przez Klientów z Platformy należy udostępnianie danych do logowania osobom do tego niepowołanym, które mogą w sposób celowy zmienić konfigurację Konta Klienta. W związku z tym zalecane jest zachowanie w tajemnicy haseł do Konta Klienta.
 10. Postanowienia końcowe.
  1. Booste zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany zostaną opublikowane w postaci tekstu jednolitego wraz z informacją o ich dokonaniu na Platformie.
  2. O dokonanej zmianie Regulaminu Booste zawiadomi Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres poczty elektronicznej powiązany z Kontem Klienta lub w drodze korespondencji wewnętrznej kierowanej do Klienta bezpośrednio na Konto w Systemie, na 14 dni przed ich wejściem w życie. Klient może nie zaakceptować zmian Regulaminu i w takim wypadku ma prawo żądać usunięcia Konta poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie pisemnej lub dokumentowej w terminie 14 dni od daty zawiadomienia przez Booste o zmianie Regulaminu.
  3. Regulamin wchodzi w życie w dniu 22 października 2020.