Privacy Policy

I. INTRODUCTORY INFORMATION

1. This Privacy Policy (hereinafter referred to as the “Policy”) applies to information about the processing of personal data in Booste spółka akcyjna with its registered office in Szczecin (address: Aleja Piastów 22, 71-064 Szczecin), entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court Szczecin-Centrum in Szczecin, 13 th Commercial Division of the National Court Register under the KRS number: 0000869373, NIP (tax id. no.): 8522666699, REGON: 387112160 , share capital: PLN 267,852.00 fully paid-up capital (hereinafter referred to as the “Booste” or “Administrator”).

2. The Policy is addressed to the users of the Internet platform, available on the website https://booste.com/ (hereinafter referred to as the “Platform”).

3. The Policy contains information about the personal data processed during the registration process on the Platform, during the use of the Platform and for the conclusion and execution of a financing agreement with Booste or entities independent of Booste that provide financing to the user.

4. The privacy of Platform users is very important for Booste. Booste makes every effort to ensure that your privacy is protected in an appropriate manner.

5. By the words used in Policy: “you”, “user” shall be understood as an individual using the Platform on their own behalf (as a sole proprietorship) or an individual using the Platform on behalf of a legal entity that the individual represents (employees, members of company bodies and other persons whose data has been provided during registration or use of the Platform).

6. This Policy does not apply to information that is processed by Booste, but is not personal information, i.e. information that directly or indirectly identifies an individual.

7. The Policy does not apply to the processing of data by other entities running websites to which hyperlinks may be found on the Platform. These entities process personal data independently of Booste. In order to obtain any information about the processing of personal data by these entities, please contact these entities directly.

 

II. INFORMATION ABOUT PERSONAL DATA PROCESSED BY BOOSTE

8. The following personal data you provide during registration is processed by Booste:

a) name;
b) surname;
c) e-mail address;
d) phone number.

9. The following personal data you provide during using the Platform is processed by Booste:

a) IP address;
b) device ID address;
c) data provided in order to qualify for financing and conclude a financing agreement,
including the data provided to the payment service provider in order to transfer the
financing to the user: name, surname, address, personal identification number (e. g.
PESEL);
d) data consisting of details of payment operations performed to and from Booste and
through payment instruments provided by Booste partners;
e) data made available to Booste by providing Booste with access to advertising
services, payment, billing, banking services and by providing Booste with the
documents that constitute the basis of payment (e.g. an invoice).

10. The following personal data you provide communicating with Booste is processed by
Booste:

a) name;
b) surname;
c) e-mail address (contacting via e-mail);
d) phone number (contacting via phone);
e) address (contacting via post).

11. Booste processes the following data obtained by Booste from external sources:

a) data disclosed in the registers of National Court Register;
b) data disclosed in the Central Business Register and Information;
c) data disclosed in the Register of Real Beneficiaries;
d) data disclosed in other systems (to comply with anti-money laundering and know
you’re your customer obligations).

 

III. INFORMATION ON THE PROCESSING OF PERSONAL DATA

 

 

I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

1. Niniejsza polityka prywatności (dalej jako: „Polityka”) dotyczy informacji
o przetwarzaniu danych osobowych w Booste spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie (adres: Aleja Piastów 22, 71-064 Szczecin), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 8522666699, NIP: 8522666699, REGON: 387112160 , kapitał zakładowy: 267.852,00 zł(dalej jako: „Booste” albo „Administrator”).

2. Polityka skierowana jest do użytkowników platformy internetowej, dostępnej na stronie https://booste.com/ (dalej jako: „Platforma”).

3. Polityka zawiera informacje o przetwarzanych danych osobowych w procesie rejestracji na Platformie, w trakcie korzystania z Platformy oraz w celu zawarcia i wykonywania umowy
o finansowanie z Booste lub podmiotami niezależnymi od Booste, które udzielają użytkownikowi finansowania.

4. Prywatność użytkowników Platformy jest dla Booste bardzo ważna. Booste dokłada wszelkich starań, aby prywatność była w odpowiedni sposób chroniona.

5. Przez używane w Polityce słowa: „Pan”, „Pani”, „użytkownik” należy rozumieć osobę fizyczną korzystającą z Platformy w swoim imieniu (jako osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą) albo osobę fizyczną korzystającą z Platformy
w imieniu osoby prawnej, którą ta osoba fizyczna reprezentuje (pracownicy, członkowie organów spółki i inne osoby, których dane zostały podane w trakcie rejestracji lub korzystania z Platformy).

6. Polityka nie ma zastosowania do informacji, które są przetwarzane przez Booste, a które nie stanowią danych osobowych, tj. informacji, które bezpośrednio lub pośrednio umożliwiają identyfikację danej osoby fizycznej.

7. Polityka nie ma zastosowania do przetwarzania danych przez inne podmioty prowadzące strony internetowe, do których hiperłącza mogą znajdować się na Platformie. Podmioty te przetwarzają dane osobowe niezależnie od Booste. W celu uzyskania jakiejkolwiek informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez te podmioty, należy skontaktować się bezpośrednio z tymi podmiotami.

 

II. INFORMACJE O DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ BOOSTE

8. Booste przetwarza następujące dane osobowe, podane przez Panią/ Pana podczas rejestracji:

a) imię;
b) nazwisko;
c) adres e-mail;
d) numer telefonu.

9. Booste przetwarza następujące dane osobowe, otrzymane podczas korzystania przez Panią/ Pana z Platformy:

a) adres IP;
b) numer ID urządzenia;
c) dane podane w celu kwalifikacji do finansowania oraz zawarcia umowy o finansowanie, w tym dane przekazywane do podmiotu świadczącego usługi płatnicze w celu przekazania użytkownikowi finansowania: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL;
d) dane składające się na szczegóły operacji płatniczych wykonywanych do i z Booste oraz za pośrednictwem instrumentów płatniczych udostępnianych przez partnerów Booste;
e) dane udostępnione Booste przez przekazanie Booste dostępu do serwisów udostępniających reklamy, serwisów płatniczych, rozliczeniowych, bankowych oraz przez przekazywanie Booste dokumentów stanowiących podstawę płatności
(np. faktura).

10. Booste przetwarza następujące dane osobowe podawane przez Panią / Pana przy komunikowaniu się z Booste:

a) imię;
b) nazwisko;
c) adres e-mail (przy kontakcie mailowym);
d) numer telefonu (przy kontakcie telefonicznym);
e) adres (przy kontakcie z wykorzystaniem poczty tradycyjnej).

11. Booste przetwarza następujące dane uzyskane przez Booste ze źródeł zewnętrznych:

a) dane ujawnione w rejestrach Krajowego Rejestru Sądowego;
b) dane ujawnione w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
c) dane ujawnione w Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych;
d) dane ujawnione w innych system (w celu wypełnienia obowiązków przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML) oraz zasad Know Your Customer (KYC)).

 

III. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH